Niramaya Post Covid Basic Health Package

अध्ययनले भन्छ, तपाई COVID-19 संक्रमणबाट पूर्ण रूपले निको हुनुभए पछि पनि COVID-19 ले तपाईको शरीरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर छोड्न सक्छ। दीर्घकालीन प्रभावहरु अझै पनी छन् कि छैनन् भनि निगरानी गर्न को लागी तपाईंको पोष्ट कोविड स्वास्थ्य चेकअप प्याकेज गर्नुहोस्।

Offer Price : Rs.3835.00

Method:    CMIA, Nephlometry, Spectrophotometry

Tests:

Glucose (F)Lipid Profile (PP)Renal Function TestLiver Function TestTSHUric AcidD-Dimer, 

Specimen:      4ml. Serum from SST (Gel Barrier Tube) and whole blood in EDTA vile (Purple head Tube).

Reported On:      Same working day by 7:00 p.m.

Special Instruction:    Overnight fasting is preferred