Hepatitis C Virus Antibody, Anti HCV

Hepatitis C Virus Antibody, Anti HCV

Test Name:
Hepatitis C Virus Antibody, Anti HCV
Description:

Test: Hepatitis C Virus Antibody, Anti HCV
MRP: 1760
Parameters:
Method: CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)
Sample Type: 2 ml. (1 ml. Minimum) Serum from 1 SST (Gel Barrier Tube).
Instruction:
TAT: Same Working Day by 7pm
Department: Immunology